مراکز توزیع پیاز زرد فلات عمده

پیاز زرد فلات درایران پیاز زرد حجم زیادی در خراسان جنوبی کشت وبرداشت می شود کشاورزان منطقه برای تولید پیاز زرد از بذرهای فلات مختلفی استفاده می کنند چند نوع پیا

بیشتر بخوانید